Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja // Market and Public Opinion Research

Ispitivanje javnog mnijenja Ispis E-mail
Petak, 12 Svibanj 2006

Kao vrhunski stručnjaci u polju društvenih znanosti i izvrsni poznavatelji istraživačke metodologije možemo vam ponuditi najširi spektar metoda za prikupljanje podataka o društvenim i političkim pojavama i procesima. Ipak, najčešće se služimo nekima od sljedećih:

Metode sekundarne analize podataka 

omogućuju analiziranje ranije prikupljenih podataka za rješavanje novog problema. Tipične metode koje se pritom koriste su:

 • Analiza sadržaja

 • “Desk” istraživanja

 • Statističko modeliranje i analiza

 •  

Kvalitativne metode

omogućuje se ispitivanje osnovnih odrednica ponašanja građana. Ona nam mogu poslužiti kako bismo dobili što detaljnije informacije o razlozima koji leže u osnovi određenih vrsta ponašanja te pomažu u daljnjem ispitivanju problema ili objašnjavanju društvenih i političkih pojava. Tipične kvalitativne metode koje koristimo u svojim istraživanjima su:

 • Dubinski intervjui

 • Fokus grupe

 • Kvalitativno opažanje

 

Kvantitativne metode

služe prikupljanju brojčanih podataka, odnosno kvantifikaciji određene pojave (npr. koliki je postotak vjerojatnih birača neke političke stranke). Tipične kvantitativne metode koje koristimo u društvenim istraživanjima su:

 • Intervjui licem u lice u kućanstvu

 • Intervjui licem u lice na ulici

 • Telefonski intervjui - papir-olovka ili CATI

 • Poštanske i e-mail ankete

 • On-line ankete

 • Kvantitativno opažanje

 • Longitudinalna – panel istraživanja

 • Eksperimentalne metode (poput testiranja promjene stavova pod utjecajem propagandne poruke)

 • Meta-analiza – združivanje većeg broja sličnih istraživanja

 

Kako odgovaramo na vaša pitanja?

Da bismo zajamčili iscrpne i precizne odgovore na vaša pitanja, nudimo cijelu paletu usluga u području istraživanju društvenih i političkih pojava. Ne morate brinuti oko metode, uzorka i načina rada, svaki zahtjev ili pitanje s kojim nam se obratite, bit će obrađeno na najvišoj stručnoj i znanstvenoj razini. Prepustite našim stručnjacima da odaberu najbolji pristup problemu. Jamčimo najbolji mogući odnos uloženih sredstava i dobivenih informacija. Ovisno o specifičnim problemima i potrebama klijenata provodimo najrazličitije vrste istraživanja, od kojih u sažetom obliku iznosimo neke od najčešće korištenih:

 

Tip istraživanja

Pitanje na koje odgovara

Moguće istraživačke metode

Odgovor koji pruža

Rejtinzi političkih stranaka i političara

Kolika je podrška glasača pojedinim političarima ili strankama?

Anketa «licem u lice» na probabilističkom uzorku

Postotno opredjeljenje glasača za pojedine stranke u trenutku provođenja ankete

Test političkih koalicija

Kolika bi bila podrška pojedinoj stranci pod uvjetom ulaska u koaliciju s drugom strankom?

Anketa «licem u lice» na probabilističkom uzorku

Postotno opredjeljenje glasača za pojedine hipotetičke koalicije u trenutku provođenja ankete

Test političkih poruka

Kako potencijalni glasači doživljavaju i reagiraju na određene političke poruke?

Fokus grupe

Dubinska analiza i provjera prihvatljivosti određenih političkih poruka među biračima.

Test javnih i promotivnih kampanja

Koliko su pokrenute promotivne kampanje učinkovite u pridobivanju birača?

Dvokratna anketa «licem u lice» na probabilističkom uzorku po kvazi-eksperimentalnom obrascu

Kakva je učinkovitost pokrenute promotivne kampanje, odnosno koliki porast biračke naklonosti se dade pripisati određenoj kampanji.

Analiza glasačkog tijela - priprema izborne strategije i taktike

Koji su temeljni problemi pojedinih kategorija građana za koje očekuju primjerena politička rješenja?

Fokus grupe

Utvrđivanje koja društvena i politička pitanja imaju najveću težinu i predstavljaju prioritete za pojedine kategorije građana, nudeći temelj za buduću izbornu strategiju.

Predtest političkih odluka

Kako bi javnost reagirala na neku političku odluku?

Kombinacija fokus grupa i ograničene ankete na probabilističkom uzorku

Predviđanje reakcije na političku odluku i razlozi koji leže u osnovi prihvaćanja ili odbacivanja takvog poteza.

Tematsko istraživanje javnog mnijenja

Što javnost misli o određenom društveno relevantnom pitanju?

Anketa «licem u lice» na probabilističkom uzorku

Stav javnosti o pojedinim pitanjima iskazan kao postotna podrška.

Istraživanja čitateljstva/ publike

Kakva je struktura publike pojedinih medija?

Anketa «licem u lice» na probabilističkom uzorku publike pojedinih medija

Sociodemografska obilježja i stavovi publike pojedinih medija.

Društvena procjena / Social assessment

Kako će na društvo u cjelini ili na neku društvenu skupinu utjecati neki vladin potez?

Kombinacija fokus grupa i anketnog istraživanja

Predviđene posljedice političkog poteza na društvo u cjelini ili neku izdvojenu društvenu skupinu

Istraživanja korporativnog image-a

Kakva je slika tvrtke u javnosti?

Anketa «licem u lice» na probabilističkom uzorku

Stavovi javnosti o pojedinoj tvrtki ili tvrtkama kao i načini da se slika popravi.

  

Kako radimo?

Iako je svako pitanje specifično i zahtijeva posebnu pažnju, na neka se pitanja može odgovoriti lakše i brže nego na druga. Želite li temeljitu i detaljnu sliku mišljenja javnosti uz praćenje promjena izazvanih određenim djelovanjem, možete od nas zatražiti plan istraživanja za praćenje slike u javnosti i mogućnosti poboljšanja. No, isto tako, želite li samo kratak odgovor na izolirano pitanje npr. "Koliko građana će na određenom referendumu glasovati ZA?" ili "Koliko je građana za smjenu određenog ministra?", možete se obratiti nama i u vrlo kratkom roku dobiti odgovore na pitanja koja vas muče.

Kako nam se obratiti?

Dva su osnovna poticaja za ispitivanje javnog mnijenja: kontinuirano praćenje situacije u javnosti (redovna istraživanja) i testiranje reakcija na aktualne ili recentne događaje.

Ipak, bez obzira na možda jasno uočen problem, ponekad nije u potpunosti jasno kako mu pristupiti. Bez obzira koliko ste jasno definirali svoja pitanja i potrebe za istraživanjem, možete se obratiti našim voditeljima projekata koji će vam pomoći jasnije definirati probleme, postaviti specifična i realistična pitanja na koja možete dobiti jasne i nedvosmislene odgovore, te će, u suradnji s vama, odabrati najbolju metodu odgovaranja na pitanja odnosno definirati koga treba ispitati, što ga pitati i na koji način.

Kako postaviti pitanje?

Ovisno o potrebama, zahtjevi za provedbu istraživanja odnosno zahtjevi za ponude mogu biti od vrlo specifičnih (u slučajevima kada klijent već točno zna što želi i na koji to način želi ispitati; npr. "Željeli bismo ispitati probleme samohranih majki kako bismo što bolje osmislili program njihove zaštite, a istraživanje želimo provesti metodom fokus grupa na samohranim majkama.") do vrlo općenitih ("Željeli bismo znati kako povećati poznatost naše udruge").

Kako ćemo odgovoriti na vaše pitanje?

Na postavljen upit ili zahtjev za ponudom, naši stručnjaci odgovaraju u najkraćem mogućem roku sastavljanjem ponude za istraživanje prilagođene specifičnosti problema. Ovisno o složenosti i specifičnosti pojedinih zahtjeva te eventualnim ograničenjima, ponekad ponuda za istraživanje sadržava i više prijedloga s opisom njihovih prednosti i ograničenja te preporukom za odabir pa klijent može sam odabrati koje mu rješenje više odgovara. Također, moguće je organizirati i sastanak kako bi se zajedničkim radom, došlo do što bolje definicije problema i mogućnosti njegovog ispitivanja.

 

PLANIRANJE ISTRAŽIVANJA

Ponuđeno rješenje nakon prihvaćanja od strane klijenta dodatno se usavršava kroz jasnu definiciju specifičnih problema te se odabire metoda istraživanja i ciljna populacija na kojoj će se vršiti ispitivanje (npr. samo studenti ukoliko je riječ o održavanju studentskih domova).

Metoda istraživanja koju ćemo odabrati ovisi o specifičnim pitanjima na koja želimo dobiti odgovor. Ovisno o tipu problema s kojim se susrećemo, analize možemo provesti na već dostupnim podacima (npr. podaci statističkog zavoda, demografski podaci…), pri čemu govorimo o analizi sekundarnih podataka, ili podatke možemo prikupiti u razgovoru s ispitanicima. Pritom, želimo li dobiti detaljan uvid u to koje su sve percipirane prednosti i nedostaci određene odluke, mjere i sl. odabrat ćemo jednu od kvalitativnih metoda, a ukoliko želimo saznati nešto o brojnosti osoba koje imaju određeno mišljenje ili probleme, koristit ćemo kvantitativne metode.


Osmišljavanje istraživanja

Nakon što se točno isplanira kojom ćemo metodom tražiti odgovore na specifična istraživačka pitanja i kod koga ćemo ih tražiti, istraživačka pitanja pretvaraju se u operativna pitanja s kojima izlazimo pred ispitanike. Pritom se uvijek vodi računa o tome da su pitanja jasna, nedvosmislena, razumljiva ispitanicima te relevantna za problem koji se ispituje. Upitnik za istraživanje uvijek se, prije same provedbe, provjerava s Naručiteljem koji na kraju daje i završnu potvrdu upitnika prije početka ispitivanja.


Provedba istraživanja

Provođenje istraživanja, bez obzira o kakvom je projektu riječ odvija se u skladu s najvišim istraživačkim standardima uz korištenje najsuvremenije opreme.

Izvještavanje i savjetovanje

Izvještavanje o rezultatima i nalazima provedenog istraživanja obavlja se na tri razine, ovisno o potrebama i zahtjevima klijenta. Prvu razinu izvještavanja čini tablični izvještaj dobivenih rezultata. Takav je izvještaj dostatan kad se traže odgovori na vrlo jednostavna pitanja (npr. koliko ljudi odobrava određeni politički potez), ali on se koristi i u složenijim kvantitativnim istraživanjima kao osnova za složenije analize i izvještavanje te donošenje zaključaka.

Na drugoj razini nalazi se tzv. analitički izvještaj koji pruža dublje analize ispitivanog problema  i traži veze među ispitivanim fenomenima kako bi se donijeli što kvalitetniji zaključci o stavovima u javnosti te postavio okvir za daljnje predviđanje (npr. koji društveni segmenti i iz kojih razloga odobravaju određeni politički potez).

Na najvišoj razini nalaze se konzultacijski izvještaji odnosno dijelovi izvještajima koji na osnovi dobivenih rezultata daju smjernice za daljnje djelovanje.

Svi zaključci istraživanja, ovisno o željama klijenata, mogu se prezentirati i usmeno kako bi se u izravnom kontaktu ponudila objašnjenja svih potencijalnih nejasnoća.

 

NEKI OD NAŠIH DOSADAŠNJIH KLIJENATA:

The World Bank

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Hrvatski zavod za zapošljavanje

DFID

CEPOR

Ministarstvo gospodarstva

HNS

NDI

Hrvatski Caritas

HEP

Horwath consulting

Hrvatske vode

ICRC

IOM

Hrvatsko vijeće za konkurentnost

Ministarstvo znanosti

Autonomna ženska kuća

Urban Institute

 

 

I NA KRAJU, ZAŠTO BAŠ TARGET?

U Targetu okupljamo vrsne stručnjake iz područja društvenih znanosti.

U stalnom smo traganju za novim metodama i inovativnim rješenjima, no nikada bez znanstvenih i stručnih temelja.

Umjesto tipiziranog i krutog pristupa istraživanju preko gotovih rješenja, na osnovi iskustva, ali i detaljnog razgovora s klijentom, za svakog klijenta osmišljavamo istraživanje ili već gotova rješenja prilagođavamo njegovim specifičnim potrebama.

Naša su rješenja fleksibilna i usmjerena davanju cjelovitih odgovora.

Pratimo kvalitetu izvedbe projekata na svim razinama.

Osiguravamo najviši stupanj zaštite kako klijenata tako i prava ispitanika.

Osiguravamo najvišu razinu povjerljivosti podataka.

Po potrebi angažiramo stručnjake iz različitih područja (demografe, ekonomiste, politologe, pravnike…) kako bismo osigurali najvišu razinu kvalitete u provedbi istraživanja i razumijevanju dobivenih podataka.